اخبار ورزشی » نگرانی ناپولی در مورد دستمزد بالای خامس